SAMI SEBE ANALIZIRAJU Registar na čekanju, Vlada KS traži do 1. aprila sve ugovore o djelu

Published On 19. February 2022. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

SARAJEVO, (Patria) – Početkom ovog mjeseca Vlada KS nije usvojila Prijedlog Odluke o registru ugovora o djelu u organima javnog sektora u Kantonu Sarajevo već je tačku vratila predlagaču Ministarstvu pravde i uprave na doradu, zbog preciziranja roka za uspostavu takvog registra koji bi vodio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Iako je ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić za Patriju najavila da će se odluka vrlo brzo naći na Vladi KS to se još uvijek nije desilo. Barem javnost o tome nije obaviještena ni u današnjem saopćenju.

No, zato se Vlada KS koju čine Narod i pravda (sedam ministarstava), SDP BiH (3), Naša stranka (1) sa premijerom iz te stranke, jedan resor vodi nestranački kadar (Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS), odlučila prije uspostave registra “sama prikupiti i analizirati informacije o ugovorima o djelu”.

Kako je danas saopćeno iz Vlade Kantona Sarajevo svi organi javnog sektora Kantona Sarajevo obavezni su da do 01. aprila 2022. godine dostave kompletnu Informaciju o zaključenim ugovorima o djelu.

Obaveza se odnosi na organe uprave, službe, zavode, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač Kanton, te privredna društva u kojima Kanton učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

Kako je navela ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić, cilj je jačanje transparentnosti u radu i uspostavi kontrolnih mehanizama trošenja javnih sredstava, te nastavak aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije.

“Radni angažman kroz ugovore o djelu je čest u kantonalnim institucijama i ovaj segment je identificiran kao jedno od podučja koje krije značajan koruptivni rizik. Također je u ovoj oblasti zatečeno neuređeno stanje i uočene su brojne anomalije u vidu dugogodišnjih ugovora o djelu, koje zahtijevaju djelovanje svih institucija kako bi se te nepravilnosti otklonile.

Dostavljene informacije i njihova detaljna analiza čine pripremne radnje za početak primjene izrade elektronskog Registra ugovora o djelu u organima javnog sektora u KS, pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljenje kvalitetom KS, a koji će biti javno dostupan, po uzoru na sedam drugih već ranije uspostavljenih registara. Njihovim objavljivanjem javni sektor u Kantonu Sarajevo postao je najtransparentniji u Bosni i Hercegovini, ali i šire”, navela je ministrica.

Naglasila je kako je intencija Vlade da se otklone sve uočene anomalije u zatečenoj dugogodišnjoj praksi angažovanja osoba po osnovu ugovora o djelu.

“Bit će izvršena analiza zaključenih ugovora o djelu kako bi se stvorile pretpostavke za smanjenje izdataka za te namjene, ali i detektovali prikriveni radni odnosi i utvrdile eventualne potrebe za raspisivanjem konkursa za radna mjesta koja su predviđena pravilnicima o sistematizaciji, zbog čega ti poslovi ne mogu biti obavljani kroz ugovore o djelu, a sve u svrhu adekvatnijeg upravljanja ljudskim resursima na nivou Kantona ubuduće”, istakla je ministrica.

Problem koji se ovdje nameće je zašto bi Vlada KS prikupljala ove podatke umjesto da se uspostavio registar gdje bi sve institucije unosile podatke o ugovorima o djelu, za koje poslove s kolikom naknadom i na koji period je angažovana osoba.

Na ovaj način Vlada KS koja i daje saglasnosti na zaključivanje ugovora o djelu analizirat će samu sebe što također predstavlja koruptivni rizik ili barem nije primjer transparentnosti.

Uspostavljanje registra ugovora o djelu potrebno je iz više razloga, a najviše zbog smanjenja troškova i kako bi se utvrdilo da li među tim ugovorima ima određenih zloupotreba kao što je angažiranje članova političkih stranaka ili drugih povezanih lica sa strankama koje vode Vladu KS. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *