AVAZ SAZNAJE Ustavni sud odbio apelaciju policajcima MUP KS: Ostaju bez činova, među njima i optuženi Hasan Dupovac

Published On 13. October 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

Unaprijeđeni policijski službenici koji nisu ispunjavali uvjete stručne spreme obzirom da imaju diplome po bolonjskom procesu a ne klasične diplome

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju za 12 pripadnika MUP KS, koji su 2012.godine, odlukom tadašnjeg komesara Vahida Ćosića unaprijeđeni u službi, ali su žalili ovoj pravosudnoj instituciji zbog poništenja akta o činovanju odlukom Općinskog suda u Sarajevu od 15. septembra 2015. godine, saznaje portal “Avaza”.

Riječ je o sporu koji traje skoro devet godina.

Naime, presuda Općinskog suda u Sarajevu iz 2015. uslijedila je nakon što su policijski službenik Salem Kurtović i njegov advokat Sead Festić podnijeli tužbu protiv MUP-a KS i Policijskog odbora KS zbog nelegalnog činovanja 12 policajaca. Tom presudom je usvojen tužbeni zahtjev tužioca (Kurtović), te su akti tuženih (liste i rješenja o činovanju) poništeni.

Sud žalbu odbio i potvrdio prvostepenu presudu

Sud je tada poništio akte i naložio MUP-u KS da ponovi postupak unapređenja u čin inspektor po internom oglasu od 8. juna 2012. godine.

Radi se o činovanju službenika Admira Šalake, Jasmina Sipovića, Hasana Dupovca, Muhidina Šišića, Edina Džuhu, Asmedina Osmanovića, Ediba Prašovića, Olge Vukše, Nezira Kalajdžića, Zije Bakije, Aziza Pašića i Avde Ibrice.

Općinski sud je u vezi s tim naveo da su u navedenom postupku učestvovali kandidati koji nisu ispunjavali uslove internog oglasa, odnosno učestvovali su kandidati koji nisu imali odgovarajuću godišnju ocjenu rada za posljednje tri godine kako je to uslovljeno Zakonom o policijskim službenicima KS, Pravilnikom o unapređenju policijskih službenika KS i internim oglasom za unapređenje u čin inspektor. Sud je utvrdio da su tuženi (MUP KS i Policijski odbor) po internom oglasu unaprijedili policijske službenike a da pojedini nisu dostavili validnu dokumentaciju o ispunjavaju uslova što je protivno Zakonu o policijskim službenicima.

Osim toga, u tužbi je navedeno da su po oglasu unaprijeđeni policijski službenici koji nisu ispunjavali uvjete stručne spreme obzirom da imaju diplome po bolonjskom procesu a ne klasične diplome te da se iste ne smatraju diplomama visoke spreme, da su učestvovala lica koja nisu imala ocjenu rada shodno Zakonu o policijskim službenicima.

Međutim, MUP KS i Policijski odbor odmah su se žalili na presudu, a toj žalbi se pridružilo 12 činovanih policajaca. Ali, odlučujući o žalbi tuženih Kantonalni sud je donio presudu od 2. novembra 2020. kojom je žalbu odbio i potvrdio prvostepenu presudu.

Kantonalni sud je također odbio primjedbu tuženih da je Općinski sud nenadležan za odlučivanje u njihovom predmetu, te ocijenio da su neosnovani i ostali žalbeni prigovori tuženih.

Potom su Šalaka, Sipović, Dupovac, Šišić, Džuho, Osmanović, Prašović, Vukša, Kalajdžić, Bakija, Pašić i Ibrica 15. decembra 2020. podnijeli apelaciju Ustavnom sudu kako bi odgodili poništavanje akata o njihovom činovanju, da bi Ustavni sud donio privremenu mjeru kojom se stavlja van snage presuda Općinskog suda.

Prekršeno i pravo na imovinu

U apelaciji Ustavnom sudu nelegalno činovani policajci su naveli da im je presudom Kantonalnog suda povrijeđeno pravo na pravično suđenje Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

No, novom odlukom Ustavnog suda BiH od 5.oktobra ove godine, odbijena je njihova apelacija kao neosnovana protiv presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 361381 19 Rsž 5 od 2. novembra 2020. godine i presude Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 361381 13 Rs od 15. septembra 2015. godine u odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje.

Policajci su su smatrali da im je prekršeno i pravo na imovinu jer su stekli plaće i naknade vezane za unapređenje.

Avaz.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *