Sutra promocija dokumentarnog filma o Starom gradu Gradac

Published On 17. October 2012. | By admin | Aktuelnosti, Multimedija Sve

Udruženje „Humus“ Hadžići, Općina Hadžići, „Alestis Band“ Hadžići i Srednjoškolski centar Hadžići organizuju promociju dokumentarnog filmaRead More „ Stranac u našem susjedstvu – Gradac“.

Promocija će se održati 18. oktobra (četvrtak) u holu Srednjoškolskog centra Hadžići sa početkom u 20:00h, kada će biti i premijerno izvedena prva autorska pjesma „Alestis Banda“ pod nazivom „Sada idi“. Ovaj film je nastao iz potrebe da se Stari grad Gradac otrgne od zaborava i stavi u fokus interesovanja institucija koje vode brigu o kulturno-historijskoj baštini BiH. Za odbranu užeg prostora gornjeg toka rijeke Bosne s pritokama, formiran je u XIV i prvoj polovini XV stoljeća, uz glavne komunikacijske pravce koji su pratili glavne riječne tokove, odbrambeni sistem utvrđenja.

U sklopu ovog sistema manjih utvrda i gradskih kompleksa uz sliv Bosne, kojem pripadaju i Dubrovnik, Pavlovac, Gradina na Palama, Stari grad u Bulozima, Teferić i Tuhelj – gradovi izgrađeni uz Misoču, Praču, Miljacku, Željeznicu – uz posljednju rijeku izgrađen je i kompleks srednjovjekovnog Gradca. Arheološka istraživanja, vršena prije rata, u više kampanja (posljednja: u suradnji Zavoda za zaštitu kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Zemaljskog muzeja), rezultirala su otkrivanjem dijela gradskih struktura, te srednjovjekovne crkve sa nekropolom stećaka, koja se nalazi u širem prostornom obuhvatu. U cilju zaštite ostataka graditeljske baštine i nadgrobnika in situ, čije stanje zahtijeva niz intervencija, te revitalizaciju i prezentaciju lokaliteta u cijelosti, Općina Hadžići je – na inicijativu Zavoda, tokom2010. godine, pokrenula odgovarajuće aktivnosti.

Završen je Elaborat zaštite, koji predstavlja prvu fazu Projekta. Elaboratom su obuhvaćeni valorizacija i pregled dosadašnjih istraživanja, te detaljna analiza karakteristika i stanja kompleksa srednjovjekovnog grada. Formulirani su elementi strategije revitalizacije, te sačinjen plan i program neophodnih aktivnosti s okvirnom dinamikom.