Skupština KS danas ponovo usvaja zakon o formiranju novih ministarstava u Vladi KS

Published On 7. April 2021. | By saliha | Aktuelnosti, Vijesti

(Patria) – Danas se održava 34. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u online režimu. 

Na dnevnom redu je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo po hitnom postupku, a očekuje se burna rasprava. Riječ je o ponovljenoj proceduri usvajanja zakona jer je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnom proceduru donošenja zakona od 17. decembra 2020. godine kada su dva ministarstva spojena u jedno, a jedno razdvojeno na dva. Nova Vlada imenovana je 5. januara, a zakon je prestao važiti 12. marta. Od tada je nastao svojevrsni pravni haos jer ministri ne mogu potpisivati akte niti bilo kakve odluke, a u nekoliko slučajeva premijer Edin Forto je ovlašten da potpiše neophodne odluke.

Riječ je o Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvu komunalnalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštitu okoliša KS.

Iz kluba zastupnika SDA najavili su i mogućnost nove apelacije jer smatraju da nije trebao hitni postupak.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo – skraćeni postupak, Prijedlog Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo, Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2021. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe -II faza.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambeno-poslovnom objektu Niz H, Lamela H2, Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine Voljevica Kenan i Voljevica Sabrina iz Sarajeva, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambeno – poslovnom objektu “O-2”, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salmir Kaplan), Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona Sarajevo za period od 2021. do 2025. godine, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine putem neposredne pogodbe sa Društvom za izdavačku i štamparsku djelatnost „Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2020. godine-februar 2021. godine, Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2020. godinu, Izvještaj o poslovanju KJU “Gerontološki centar za 2020. godinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *